Ochrona danych

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W Rypinie

Informujemy, że po 25 maja 2018 r. obowiązują następujące podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:


• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”);
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wdrażająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako DODO) do której Administrator stosuje oddzielną politykę ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawując zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w zakresie zdrowia publicznego, promując zdrowy styl życia i sprawując nadzór nad obiektami publicznymi, usługowymi i handlowymi, bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałając zagrożeniom stwarzanym przez środki zastępcze i narkotyki w sposób określony, w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przetwarza dane osobowe zgodnie z nakazem i wymogami prawa w szczególności na podstawie niniejszych ustaw:


• Ustawie z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
• Ustawie z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
• Ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej;
• Ustawie z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
• Ustawie z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń;
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.


załącznik 1 Klauzula informacyjna KPA pobierz

załącznik 2 DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO pobierz

wytworzył:

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 30.05.2019