STATUS PRAWNY

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie posiada status prawny.

Podstawą prawną działania jest:

·         Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019r. poz.59)  

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016r. poz.2190 z późn. zmianami)

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

·         Statut – nadany Zarządzeniem Nr 381/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011r w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie, zmieniony zarządzeniem nr 395/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2012r. oraz zarządzeniem  nr 413/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 27 grudnia 2017r oraz zarządzeniem nr 59/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2018r.

·         Regulamin organizacyjny PSSE w Rypinie  nadany zarządzeniem nr 6 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 20 grudnia 2012r, zmieniony zarządzeniem nr 2 Dyrektora  PSSE w Rypinie z dnia 10 lipca 2013r, zarządzeniem nr 5 Dyrektora  PSSE w Rypinie z dnia 10 września 2014r oraz zarządzeniem nr 1 Dyrektora  PSSE w Rypinie z dnia 27 stycznia 2016r. oraz zarządzeniem nr 1 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 12 września 2017 r. oraz zarządzeniem nr 10 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr 21 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 3 grudnia 2018 r oraz zarządzeniem nr 4 Dyrektora PSSE w Rypinie z dnia 19 lutego 2019 r

 

  

Państwową Inspekcją Sanitarną  w kraju kieruje Główny Inspektor Sanitarny, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Na terenie powiatu rypińskiego działa jako organ I instancji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wykonujący swe zadania przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mający siedzibę przy ul. Warszawskiej 38a w Rypinie.

W stosunku do podmiotów, dla których powiat rypiński jest organem założycielskim, prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym oraz w zakresie higieny radiacyjnej organem I instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Organem II instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, mający siedzibę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy.

W stosunku do podmiotów, dla których powiat rypiński jest organem założycielskim, prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym oraz w zakresie higieny radiacyjnej organem II instancji jest Główny Inspektor Sanitarny.

 

Stacja działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, który określa szczegółową organizację a w szczególności  nazwy i zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.  

Szczegółowo organizację PSSE przedstawia schemat organizacyjny, który jest załącznikiem do w/w regulaminu organizacyjnego,

 

Czynności kontrolne  wykonywane są przez komórki Nadzoru oraz Oświaty Zdrowotnej.

Zakresy kontroli wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i są zapisane w upoważnieniach pracowników do wykonywania czynności kontrolnych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji ( Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10).

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie jest jednostką budżetową. Odpowiedzialność  finansową  i prawną  za  jej  działalność  ponosi Dyrektor  stacji.

 

Dane identyfikujące jednostkę – Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rypinie

 

1.

NIP

892-12-91-410

2.

Regon

000303172

3.

Nr księgi rejestrowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez   Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

000000023991

4.

Osobowość prawna

Jednostka budżetowa

 

wytworzył: Madejska Angelika

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 20.03.2019