STATUT

 

Statut

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rypinie

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rypinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Rypin.

  1. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat rypiński.
  2. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Rypinie”

 

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Rypinie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

  1. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)   ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)   zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)   kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2.  Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)   nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)   prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3)   prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)   sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)   nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)   nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7)   prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)   wykonywanie pomiarów środowiskowych;

9)   opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;

12) przygotowywanie projektów decyzji, wykonywanie innych czynności w  postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w  administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1) zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a)       Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;                                                              

b)       Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

 

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

       a)   Samodzielne Stanowisko Pracy  da. Pracy i Płacy,

b)    Samodzielne Stanowisko Pracy  -  Główny  Księgowy;

c)   Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca  Prawny.

 

2.  Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

wytworzył: Madejska Angelika

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 22.03.2019