SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

System Jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie  to struktura organizacyjna, procedury, procesy i zasoby umożliwiające właściwe zarządzanie jakością oraz rozłożenie odpowiedzialności zgodnie z kompetencjami.

Polityka jakości, cele i zobowiązania jakości przedstawione są znane, wdrożone i przestrzegane przez wszystkich pracowników. Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników PSSE  przy wykonywaniu ustawowych obowiązków.

Mierzalne cele jakościowe ustalane są co roku podczas przeglądu zarządzania.

Głównym celem polityki jakości w wykonywaniu czynności kontrolnych jest realizowanie zadań zgodnie z planami pracy według znormalizowanych metod kontroli.

Za realizację polityki jakości  odpowiedzialny jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie,  będący jednocześnie Dyrektorem stacji.

W PSSE został wyznaczony pełnomocnik  dyrektora / Specjalista ds. systemu jakości odpowiedzialny za zapewnienie i nadzorowanie  funkcjonowania systemu zarządzania jakością w działalności nadzorowej i ma bezpośredni kontakt z najwyższym kierownictwem.

Specjalistą ds. Systemu Jakości w PSSE w Rypinie jest Kierownik  Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego – Angelika Madejska. Osobą zastępującą jest p.o. PPIS w Rypinie – Beata Grabowska.

   

System jakości jest w pełni udokumentowany.          

System Zarządzania Jakością został opisany w formie :

W sierpniu 2010 roku PWIS zdecydował o dobrowolności stosowania Procedur Ogólnych przez PPIS, zapisując w nowych wydaniach procedur decyzję dyrektorowi PSSE.

Zarządzeniem Nr 4  Dyrektora PSSE  w Rypinie z dnia 03 września 2010r wprowadzono obowiązek stosowania w PSSE w Rypinie procedur ogólnych zatwierdzonych przez PWIS w Bydgoszczy i zarządzanych przez Głównego specjalistę ds. sytemu jakości w WSSE w Bydgoszczy.

W/w zarządzeniem  niektóre Procedury Ogólne systemu zarządzania  jakością zostały wprowadzone  do stosowania w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie nie objętych systemem zarządzania jakością.

 

Poniżej przedstawiono wykaz Procedur Ogólnych oraz Instrukcji zatwierdzanych  przez PWIS w Bydgoszczy.

 

Lp.

Kod

Tytuł

 

1

PO-01

Nadzór nad dokumentami

2

PO-02

Obsługa klienta

3

PO-03

Szkolenie personel

4

PO-04

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym

5

PO-05

Nabywanie usług i dostaw

6

PO-06

Działania korygujące i zapobiegawcze

7

PO-07

Skargi, wnioski, odwołania

8

PO-08

Poufność

9

PO-09

Audity wewnętrzne

10

PO-10

Przeglądy zarządzania

11

PO-12

Procedura kontroli

12

PO-13

Bezstronność, niezależność i rzetelność

13

PO-14

Postępowanie z odpadami

14

PO-15

Transport próbek żywności i wody do laboratoriów badawczych

15

PO-16

Odstępstwa

16

PO-01/IR-03

Zasady tworzenia formularzy oraz ich nadzorowanie

17

PO-01/IR-03

Nadzorowanie dokumentów systemu jakości otrzymanych z Głównego Inspektoratu Sanitarnego

18

PO-09/IR-01

Zasady i tryb oceniania pracowników przeprowadzających inspekcje

19

I-N.HK-01

Pobieranie próbek wody

 

W przypadku , kiedy zapisy procedur i instrukcji WSSE nie precyzują szczegółowego postępowania, przewiduje się możliwość opracowywania  Instrukcji Roboczej w PSSE, która opisuje dokładniej postępowanie w danym zakresie.

W PSSE w Rypinie opracowano niżej wymienione Instrukcje :

Lp.

Kod

Tytuł

1

PO-01/IR-01

Postępowanie z przepisami prawnymi i normami

2

PO-03/IR-01

Planowanie, realizacja szkoleń zewnętrznych

3

PO-04IR-02

Zasady pracy z wykorzystaniem komputera

4

PO-02/IR-01

Obsługa klienta załatwiającego sprawę w stacji

5

PO-04/IR-01

Sprawdzanie termometrów

6

PO-05/IR-01

Zasady wyboru oraz oceny dostawców

7

PO-15/IR-01

Przechowywanie próbek w PSSE przed przekazaniem do laboratorium badawczego

8

PO-12/IR-01

Wzory decyzji, upomnień i innych dokumentów związanych z kontrolą

9

PO-09/IR-02

Zasady i tryb oceniania pracowników PSSE w Rypinie przeprowadzających inspekcje

 

Główny specjalista ds. systemu jakości WSSE i specjalista ds. sytemu jakości PSSE sporządzają aktualne wykazy dokumentów systemu jakości obowiązujących w jednostkach.

 

Za nadzór nad systemem zarządzania jakością w komórkach merytorycznych Nadzoru i Oświacie Zdrowotnej odpowiedzialni są kierownicy ds. technicznych.

 

Poniżej przedstawiono wykaz pracowników PSSE w Rypinie pełniących w/w funkcje.

 

Lp

Imię i nazwisko

Stanowisko

Funkcja w systemie jakości

 

1.    

 

Angelika Madejska

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego.
Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Specjalista ds. systemu jakości.
Kierownik ds. technicznych Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

2.

 

Elżbieta Piotrowska

Koordynator Sekcji Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

Kierownik ds. technicznych Sekcji Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

 

3.

 

Igor Dudra

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i PU

Kierownik ds. technicznych Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i PU

 

4.

 

Anna Klimowska

Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

Kierownik ds. technicznych Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

 

5.

 

Joanna Jankowska

Asystent ds.   Prewencji Chorób Zawodowych

 

Kierownik ds. technicznych Stanowiska Pracy ds. Prewencji Chorób Zawodowych

 

6.

 

Karolina Rybka

Młodszy asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik ds. technicznych Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 

7.

 

Elżbieta Turowska

Starszy Instruktor Higieny ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Kierownik ds. technicznych Samodzielnego Stanowiska Pracy ds.

OZ i P Z

 

Właściwy nadzór nad dokumentacją systemową gwarantuje dostępność wszystkich pracowników  do aktualnych wydań.

 

System jakości poddawany jest stałej ocenie zgodności oraz weryfikacji poprzez regularne audity wewnętrzne, przeprowadzane przez kompetentny personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Okresowo przeprowadzane są przeglądy zarządzania, a ich wyniki są odpowiednio dokumentowane i analizowane.

W trakcie przeglądów zarządzania uwzględnia się następujące zagadnienia:

-          sprawozdania personelu kierowniczego i nadzorującego,

-          wyniki auditów wewnętrznych,

-          skargi klientów,

-          zmiany w systemie jakości,

-          ocenę zasobów ludzkich i wyposażenia,

-          potrzeby szkoleniowe,

-          plany na przyszłość.

Zasady nadzoru nad dokumentacją, przeprowadzania auditów wewnętrznych, wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych oraz prowadzenia przeglądów zarządzania szczegółowo przedstawiono w procedurach:

 

Zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego   zostały wprowadzone do obowiązkowego stosowania procedury przeprowadzania kontroli sanitarnej w ramach sprawowania  bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz  realizacji zadań w ramach działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

POLITYKA JAKOŚCI I DEKLARACJA KIEROWNICTWAPOWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE POLITYKA JAKOŚCI


CEL GŁÓWNY

 

DBAŁOŚĆ O ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA


 

   Można go osiągnąć wprowadzając  politykę jakości  wyrażaną poprzez następujące założenia:

·         Jakość jest zasadą każdego działania i ma bezwzględny priorytet.

·         Jakość jest obowiązkiem każdego pracownika. Kierownictwo i wszyscy pracownicy mają świadomość znaczenia jakości dla efektów pracy i są zaangażowani w system zarządzania  jakością oraz mają motywację do ciągłego doskonalenia w celu uzyskania wiedzy i utrzymania wysokich kwalifikacji (zapewnienie właściwego systemu szkolenia pracowników na wszystkich szczeblach). 

·         Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej muszą wzbudzać zaufanie oraz zadowolenie klienta   poprzez spełnienie jego oczekiwań tj. dokładne, bezstronne i obiektywne prowadzenie kontroli, zagwarantowanie poufności uzyskiwanych informacji o kliencie i ich ocenę zgodną z obowiązującym prawem. 

·         System zarządzania  jakością  i jego procedury muszą być udokumentowane oraz znane i stosowane przez wszystkich pracowników. System zarządzania  jakością  musi być utrzymywany   i systematycznie  rozwijany, doskonalony i unowocześniany. 

DEKLARACJA KIEROWNICTWA  

·         Nie podejmujemy żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności i rzetelności  działalności kontrolnej. 

·         Wynagrodzenie personelu wykonującego czynności kontrolne nie zależy od liczby wykonywanych kontroli oraz ich wyników. 

·         Działania nie podlegają żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na wyniki kontroli. 

·         Kierownictwo deklaruje zaangażowanie i pomoc we wdrażaniu i utrzymaniu  Systemu Zarządzania Jakością  zgodnie z normą PN-EN  ISO/IEC 17020:2006 

·         Kierownictwo zapewni środki finansowe, potrzebne do realizacji celów polityki Jakości. 

·         Mierzalne cele jakościowe ustalane są co roku podczas przeglądu zarządzania.    

 

Dyrektor

Powiatowej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej

w Rypinie

 

wytworzył: Madejska Angelika

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 04.06.2019